Optimizacija miješanja i procesa prijenosa u sustavima čvrsto-kapljevito

Opis projekta
Projekt će biti usmjeren na analizu i modificiranje utjecaja miješanja u sustavima čvrsto-kapljevito čija je zastupljenost u kemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama izuzetno velika. Procesi taloženja, kristalizacije, ionske izmjene, katalitičke reakcije tipični su primjeri navedenih sustava. Premda u tim procesima miješanje predstavlja jedan od bitnijih segmenata njegov utjecaj se često neopravdano zanemaruje. Neodgovarajuće miješanje direktno se može odraziti na konačan rezultat procesa, odnosno na količinu i kvalitetu finalnog produkta, njegova fizikalna svojstava, definiranje kriterija vezanih uz postupak uvećanja procesa te na porast proizvodnih troškova. Projektiranje reaktora s miješanjem za sustave čvrsto-kapljevito povezano je sa spoznajama koje se odnose na procesno vrijeme u kojem je moguće primijeniti operaciju miješanja i na zahtijevani stupanj homogenosti ispitivanog sustava. Stoga će prvi dio ispitivanja biti usmjeren na što potpuniju analizu hidrodinamičkih zbivanja unutar reaktora uzrokovanih primjenom različitih tipova miješala, geometrijskim karakteristikama miješala i posude, brzinom miješanja te fizikalnim svojstvima prisutnih faza. Naglasak bi bio na reaktore s više miješala kako bi se proširile spoznaje o međudjelovanju tokova generiranih s pojedinih miješala te sagledao utjecaj novonastalog, sveukupnog toka na konačan cilj ispitivanog procesa. Većina prije navedenih procesa uključuje i prijenos energije, odnosno tvari između nazočnih faza. Daljnjim ispitivanjima sagledavao bi se utjecaj makro, mezo i mikro mjerila turbulencije na čimbenike koji u sustavima čvrsto-kapljevito diktiraju ukupnu brzinu prijenosa. Tu se prvenstveno misli na difuziju u graničnom sloju, difuziju unutar čestica te kemijsku reakciju na površini čestica. Navedene analize moraju biti popraćene energetskim sagledavanjem procesa tj. mjerenjima utroška snage miješanja s ciljem poboljšanja učinkovitosti snage i postizanja zadovoljavajuće značajke dobave. Eksperimentalni rezultati dobiveni u različitim mjerilima predstavljali bi osnovu za definiranje kriterija uvećanja sustava čvrsto-kapljevito. Učinkovitost kriterija procjenjivala bi se održavanjem svojstava željenog finalnog rezultata dobivenog pri različitim stupnjevima uvećanja. Osim toga, rezultati istraživanja predstavljali bi osnovu za matematičko modeliranje utjecaja miješanja u ispitivanim sustavima čime bi se nastojala ostvariti funkcijska veza između svih ispitivanih varijabli.

Šifra projekta
011-0112247-2241

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
10.000,00 HRK

Trajanje projekta
02-01-2007 - 02-01-2013

Ustanova - uloga
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Nositelj (10.000,00 HRK) [01-01-2007 - 01-01-2009]
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Partner (10.000,00 HRK) [02-01-2007 - 02-01-2013]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nenad Kuzmanić (MBZ: 120556, CROSBI: 11883) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Voditelj projekta [02-01-2007 - 02-01-2013]
Edita Mitrović-Kessler (MBZ: 32075, CROSBI: 18891) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [02-01-2007 - 02-01-2013]
Jasna Prlić Kardum (MBZ: 211932, CROSBI: 23411) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [02-01-2007 - 02-01-2013]
Marija Ćosić (MBZ: 267161, CROSBI: 31579) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [02-01-2007 - 02-01-2013]