Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva

Opis projekta
Pojam „kompleksni metalni spojevi“ obuhvaća vrlo velik broj spojeva karakteriziranih izuzetno velikim jediničnim ćelijama koje mogu sadržavati i više od tisuću atoma. U ovome se projektu istražuju svojstva prijenosa električnog naboja i topline klase kompleksnih metalnih spojeva poznatih i kao kvazikristalni aproksimanti, čije su jedinične ćelije izgrađene od politetraedarskih struktura prisutnih u kvazikristalima. Istovremena prisutnost periodičnosti na prostornoj skali dugoga dosega te neperiodične politetraedarske uređenosti na skali kratkoga dosega dovodi do ispreplitanja prostorne lokaliziranosti i ne-lokaliziranosti atomskih titranja i nositelja električnog naboja. Dosadašnja su istraživanja uglavnom skoncentrirana na razumijevanje njihove kristalografske strukture, a istraživanja koja su prethodila istraživanjima u ovome projektu pokazuju da je električna vodljivost za temperature od 1,5 K do 300 K praktički konstantna, što je, kvalitativno, objašnjeno upravo međuigrom delokaliziranosti (potaknute periodičnošću dugoga dosega) i lokaliziranosti (zbog kratkodesežnog politetraedarskog uređenja) nositelja naboja. Iznos je Seebeckovog koeficijenta karakterističan za metale (nekoliko mikroV/K), što je u suprotnosti s očekivanjem jer bi veliki broj atoma u jediničnoj ćeliji trebao dovesti i do velikog broja raspoloživih elektronskih stanja. Toplinska je vodljivost po svome temperaturnom ponašanju slična onoj kod izolatora, uz napomenu da gotovo polovicu topline prenose nositelji naboja. Cilj je projekta istraživanje predmetnih kompleksnih metalnih spojeva eksperimentalnim mjerenjem te teorijskim modeliranjem električne i toplinske vodljivosti te Seebeckovog koeficijenta pri temperaturama od 1,5 K do 1000 K, zatim mjerenjem njihove ovisnosti o temperaturi (od 1,5 K do 300 K) i magnetskom polju (do 7 T) te mjerenjem električne vodljivosti i Seebeckovog koeficijenta od 1,5 K do 300 K uz prisutni hidrostatski tlak do 2 GPa. Očekuje se da će navedene metode istraživanja pomoći pri razumijevanju kako na prijenos električnog naboja i topline utječu vezana stanja elektrona i fonona, promjena dimenzija jedinične ćelije te atomski magnetski momenti prisutni u kompleksnim metalnim spojevima. Predloženo će istraživanje dati važan doprinos u stvaranju eksperimentalne baze podataka i teorijskih objašnjenja za prijenosna svojstva, tim prije kada se na umu ima da su istraživanja ovih, s gledišta tehnološke primjene vrlo potentnih, materijala tek u početnoj fazi.

Šifra projekta
177-0352826-0478

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
225.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Nositelj (225.000,00 HRK) [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ante Bilušić (MBZ: 226040, CROSBI: 16745) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]