Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva

Opis projekta
Za Alzheimerovu bolest (AB) ne postoji uzročno liječenje jer su brojni dosadašnji pokušaji intervencije temeljeni na amiloidnoj kaskadnoj hipotezi bili neuspješni. Usporedno s napretkom razumijevanja uloge tau proteina u patogenezi AB, metabolizam tau proteina je postao i važan terapijski cilj. Naime, smatra se da je u AB ravnoteža između kinaza i fosfataza tau proteina narušena, što dovodi do njegove hiperfosforilacije. Posljedično se povećava i frakcija tau proteina nevezanih za mikrotubule, pa se hiperfosforilirani tau monomeri vežu jedan za drugoga proizvodeći oligomere. Spajanje tau oligomera dovodi do oblikovanja sparenih uzvojitih filamenata, od kojih se sastoje sve neurofibrilarne promjene za koje je dokumentirano da predstavljaju najraniji neuropatološki događaj (tzv. ''pre-tangle'' stadij) od ključnog značaja za patogenezu AB. Ciljevi našeg projekta su: 1) bolje definirati odnos između bioloških biljega ranih stadija AB: ukupnih i fosforiliranih tau proteina, kao i amiloida ß u cerebrospinalnoj tekućini (likvoru) bolesnika s AD, MCI (blagi spoznajni poremećaj) i kontrolnih ispitanika. Uporabom inovativnog ELISA postupka i modificiranog eseja pomoću tioflavina S, u uzorcima likvora odrediti ćemo omjer između monomera i oligomera (agregata) tau proteina. Ti će novi podatci biti uspoređeni s kliničkim, neuropsihološkim i MRI nalazima; 2) testirati ćemo neke poznate i potencijalno neuroprotektivne spojeve (donepezil, klorgilin, nekoliko različitih flavonoida, te PF9601N i ASS234) na fosforilaciju tau proteina izazvanu okadaičnom kiselinom i nokodazolom u kulturama SH-SY5Y i P19 stanica. Epitope tau proteina fosforilirane na Thr181, Ser199 i Thr231 analizirati ćemo ELISA postupkom, a one na epitopima Thr202, Thr205, Ser396 i Ser404 pomoću westernske razložbe; i 3) istražiti ćemo biokemijski i imunocitokemijski transsinaptičko širenje neurofibrilarne degeneracije i razinu izraženosti tau mRNA nakon injekcije tau oligomera u entorinalnu moždanu koru miša.

Akronim
ALZTAUPROTECT

Šifra projekta
IP-2014-09-9730

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
12-10-2015 - 11-10-2019

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb - (1.000.000,00 HRK) [12-10-2015 - 11-10-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
(MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [12-10-2015 - 11-10-2019]