Preparation of Porous Thin-film Materials for water Purification using Atomic Layer Deposition (ALD)

Opis projekta
Specifični cilj predloženog projekta je priprema novih fotoaktivnih keramičkih tankih filmova s kontroliranom debljinom i dobro definiranim poroznim strukturama s izrazitom primjenom za pročišćavanje vode od organskih i bioloških zagađivača. U projektu se istražuju novi pristupi u sintezi ovih materijala, koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (Atomic layer deposition - ALD) u kombinaciji s visoko selektivnom „klik“ kemijom, koji će unaprijediti osnovna znanja i razviti inovacije u sintezi materijala za primjenu u pročišćavanju vode zelenim tehnologijama. Sintetski i post-sintetski procesi su osmišljeni za dobivanje materijala s naprednom funkcionalnošću koja će omogućiti: smanjenje troškova tehnologija pročišćavanja voda kroz primjenu solarne energije, selektivnu adsorpciju organskih i bioloških zagađivača, foto-induciranu desorpciju organskih zagađivala, foto-induciranu razgradnju organskih onečišćujućih tvari i učinkovitu regeneraciju te ponovno korištenje tankoslojnih materijala. Ovi novi keramički materijali se razlikuju od tradicionalnih materiala i procesa za pročišćavanje i dezinfekciju vode upravo zbog sintetskih postupaka koje ćemo primijeniti, a koji će omogućiti narastanje potpuno novog tipa višenamjenskih keramičkih filmova deponiranih na biorazgradivom tekstilu / pamuku i anorganskim makroporoznim podlogama. Spomenute karakteristike će proširiti potencijal keramičkih materijala u različitim smjerovima primjene: od dekontaminacije mora od naftnih izlijeva do sustava za pročišćavanje pitke vode.

Akronim
WATPUR

Šifra projekta
IP-2016-06-3568

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
977.486,00 HRK

Trajanje projekta
2017-04-10 - 2021-09-04

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku - Nositelj (977.486,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gabriela Ambrožić (MBZ: 346223, CROSBI: 32438) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku - Voditelj projekta [2017-04-10 - 2021-09-04]