Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale

Opis projekta
Nažalost, mnoga priobalna staništa su pod povećanim okolišnim i antropogenim pritiscima i postoji nedostatak saznanja o uzročno-posljedičnim odnosima tih pritisaka na morski ekosustav. Međutim, utvrđivanje takvih odnosa između širokog raspona stresnih čimbenika i njihovih učinaka na razini jedinke, vrste ili zajednice u morskom ekosustavu, je vrlo težak zadatak. Estuariji i priobalna područja se uobičajeno smatraju za visoko produktivne i vrijedne ekosustave. Istaknuta je njjihova uloga kao rastilišta za rane razvojne stadije mnogih vrsta. No, postoje nejasni dokaz o važnosti obilježja staništa u u oblikovanju obrazaca dinamike populacija riba. Stoga, glavni istraživački ciljevi ovog projekta su šira prostorna procjena rastilišta riba uzduž obale srednjeg Jadrana, prostorno-vremenski trendovi u strukturi nedoraslih ribljih zajednica u rastilištima s međugodišnjom varijabilnosti u gustoći nedoraslih i jačine godišnje klase za određene gospodarski važne vrste riba; povezanost između estuarijskih i prioobalnih staništa preko elementarnih geokemijskih otisaka otolita koji ukazuju na gibanja riba i vremensku konzistenciju individualnog doprinosa svakog pojedinog rastilišta obalnim područjima/populacijama riba. Također, analizirat će se vremenske promjene u strukturi nedoraslih ribljih zajednica unutar dva desetljeća s osnovnim matricama raznolikosti koje karakteriziraju promjene u taksonomskom sastavu zajednice kroz vrijeme, utvrđivanje da li je došlo do povećanja termofilnih vrsta i eventualno veća učestalost pelagičnih vrsta kako bi se osigurali dokazi za moguće faunističke promjene. Istraživanja u okviru predloženog projekta provodit će se duž istočne obale srednjeg Jadrana primjenom suvremenih metoda terenskog rada i analize. Projektni tim će izgraditi nove istraživačke kapacitete, a rezultati projekta u potpunosti će biti primjenjivi u upravljanju priobalnim ribarstvom na osnovu ekoloških principa i očuvanju biološke raznolikosti u Jadranu.

Akronim
NurseFish

Šifra projekta
IP-2016-06-9884

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
883.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-15 - 2021-03-14

Ustanova - uloga
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - Nositelj (883.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sanja Matić-Skoko (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2017-03-15 - 2021-03-14]