Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama

Opis projekta
Cilj predloženog projekta je unaprjeđenje dosadašnjih i stjecanje novih spoznaja o tome kako se ribe, rakušci, školjkaši i nametnici riba (kukaši) nose s povišenim koncentracijama metala u slatkovodnim ekosustavima, što će se postići povezivanjem podataka o koncentracijama metala u vodi, akumuliranim metalima te o biomarkerima u bioti s podacima o unutarstaničnom mapiranju metala. Ovo pitanje će se istraživati na različitim biološkim razinama, od unutarstanične do razine organizma, što će omogućiti utvrđivanje načina suočavanja s metalima na različitim razinama biološke organizacije. Multielementna analitička tehnika primijenit će se za analizu metala/metaloida u vodi i u uzorcima biote. U odabranim akvatičkim organizmima istražiti će se i skup biomarkera, uključujući biomarkere općeg stresa te izloženosti i učinaka metala. Oslikavanje metala u stanici provest će se masenom spektrometrijom sekundarnih iona (NanoSIMS), koja trenutno predstavlja najnovije dostignuće tehnike, a omogućava određivanje, vizualiziranje i kvantificiranje raspodjele metala na unutarstaničnoj razini u biološkim materijalima. Primjena NanoSIMS-a u predloženom projektu omogućit će po prvi puta uvid u kretanje i raspodjelu metala u tkivima i stanicama akvatičkih organizama, koji žive u uvjetima povećane izloženosti metalima. Spoznaje, koje će biti rezultat projekta, omogućit će bolje razumijevanje procesa u stanicama i tkivima u kojima sudjeluju metali, kao i posljedica izloženosti akvatičkih organizama metalima. Dodatni cilj je procjena antropogenog utjecaja s obzirom na zagađenje metalima/metaloidima na odabrane slatkovodne ekosustave (rijeke Krka, Ilova), objedinjavanjem kemijskog, biokemijskog i biološkog pristupa, kao i procjena rizika po zdravlje ljudi. Nadalje, rezultati će doprinijeti razvoju planova upravljanja vodama te je stoga ovo istraživanje od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Predloženi projekt će također omogućiti obrazovanje i usavršavanje nove generacije znanstvenika.

Akronim
AQUAMAPMET

Šifra projekta
IP-2014-09-4255

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 DS - Doktorski studiji

Ukupan iznos financiranja projekta
962.450,00 HRK

Trajanje projekta
2015-09-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (962.450,00 Nema)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marijana Erk (MBZ: 199663, CROSBI: 15141) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2015-09-01 - 2018-01-09]