Razvoj supramolekulskih receptora kationa i aniona

Opis projekta
Razvoj efikasnih i selektivnih receptora nabijenih kemijskih vrsta od velike je važnosti, što je posebno prepoznato tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. U okviru ovog projekta dizajnirat će se, sintezirati i karakterizirati brojni takvi spojevi. Priredit će se čitav niz novih derivata kaliksarena koji bi trebali efikasno i selektivno vezati razne katione i anione. Neki od tih spojeva predviđeni su da mogu poslužiti u analitičke svrhe, posebice kao ekstraktanti, drugi će sadržavati fluorescentne ili aminokiselinske podjedinice, dok će prilikom dizajna jednog dijela kaliksarenskih derivata posebna pažnja biti usmjerena poboljšanju njihove topljivosti u vodenom mediju. Kao nastavak naših ranijih istraživanja, priredit će se niz derivata dehidracetne kiseline kao anionskih receptora koji će sadržavati aminske, amidne, ureidne i tioureidne podjedinice. Kompleksacijski afiniteti svih navedenih spojeva prema raznim supstratima detaljno će se proučiti sveobuhvatnim pristupom koji uključuje termodinamička, komputacijska i strukturna istraživanja. Pri tome će se koristiti brojne eksperimentalne metode poput spektrofotometrije, fluorimetrije, spektroskopije NMR, konduktometrije, potenciometrije i (mikro)kalorimetrije. To će omogućiti određivanje pouzdanih termodinamičkih veličina (konstante stabilnosti, standardne Gibbsove energije, entalpije i entropije reakcija kompleksiranja i otapanja). Također će biti provedene simulacije molekulske dinamike istraživanih sustava, što će pripomoći dizajnu novih spojeva te interpretaciji eksperimentalnih nalaza. Pored toga, uz rezultate postignute spektroskopijom NMR i rentgenskom strukturnom analizom, te će simulacije pružiti uvid u strukturne karakteristike receptora i njihovih kompleksa. Posebna će pažnja biti posvećena utvrđivanju efekta intra- i intermolekulskih vodikovih veza te utjecaja solvatacije (posebice specifičnih interakcija otapalo-solut) na ravnoteže reakcija kompleksiranja. U tu svrhu koristit će se brojna otapala različitih solvatacijskih svojstava i afiniteta za stvaranje vodikovih veza. Očekuje se da će dobivene termodinamičke informacije omogućiti stjecanje detaljnog uvid u reakcije kompleksiranja, kao i utjecaj otapala na njihov ishod, što bi trebalo olakšati i ubrzati daljnji razvoj supramolekulskih receptora.

Akronim
SupraCAR

Šifra projekta
IP-2014-09-7309

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
960.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-06-01 - 2019-05-31

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (960.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vladislav Tomišić (MBZ: 187592, CROSBI: 28557) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-06-01 - 2019-05-31]
Branimir Bertoša (MBZ: 243230, CROSBI: 17902) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Josip Požar (MBZ: 286305, CROSBI: 26748) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Goran Horvat (MBZ: 351410, CROSBI: 33078) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Nikola Bregović (MBZ: 315465, CROSBI: 24972) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Nikola Cindro (MBZ: 6912, CROSBI: 8493) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Katarina Leko (MBZ: 358103, CROSBI: 33780) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Katarina Pičuljan (MBZ: 297412, CROSBI: 32316) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]