Kulturna baština u primarnom obrazovanju Slovenije i Hrvatske

Opis projekta
Kulturna baština nasljeđe je svakoga naroda te je neupitna njezina pedagoška iskoristivost s pozicije metodičkog pristupa integracije i korelacije nastave, kao i uključivanja učenika u aktivno učenje i istraživački rad. Potrebno je kontinuirano poučavanje kulturne baštine radi očuvanja i prenošenja raznolikosti, afirmacije kulturnih identiteta, poticanja interkulturnoga dijaloga i suradnje budućih naraštaja. Škole kao odgojno–obrazovne institucije trebale bi postati kulturni ambijenti. Međutim, u studijskim i nastavnim programima nalazimo izuzetno mali broj sadržaja koji se odnose na kulturnu baštinu. Zbog toga je u školama u većem stupnju potrebno kontinuiranim odgojem i obrazovanjem razvijati svijest o važnosti kulturne baštine. Stoga će naglasak projekta biti na važnosti upoznavanja tradicijske kulture za kreiranje vlastitog i društvenog identiteta. Istaknut će se sličnosti i razlike među državama u povijesnom i suvremenom kontekstu. Bilateralnom suradnjom ostvariti će se povezivanje studenata i učitelja; razmjenom promicanje i očuvanje kulturne baštine Slovenije i Hrvatske (stručnim usavršavanjem i interdisciplinarnim povezivanjem kulturne baštine u odgoju i obrazovanju); ponuditi studentima izborni predmet i znanstvenim istraživanjem doprinijeti obrazovnom sustavu učitelja primarnog obrazovanja Slovenije i Hrvatske. Navedene aktivnosti imaju za cilj motivirati studente i učitelje na poučavanje kulturne baštine, poticati razvoj interkulturalnih kompetencija te planiranje zajedničkih aktivnosti, programa i istraživanja na temu kulturne baštine radi upoznavanja običaja, tradicije i baštine drugih kultura. Bilateralno upoznavanje tradicijske kulture ostvariti će se putem kreativnih radionica, okruglih stolova, ljetnih škola i kampova, seminara za učitelje u suradnji s AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) i ZRSS (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) stručnih skupova, izradom metodičkog priručnika Kulturna baština u primarnom obrazovanju, metode i načini poučavanja čime će se poticati bilateralno osvješćivanje vrijednosti kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta u globalizacijskim procesima. Na tragu međunarodnog približavanja kultura, i istaknuti će se važnost međuljudskih odnosa, suživota s drugima te tolerancije prema manje poznatom. Na taj način projektom će se poticati razmjena kulturnih sadržaja, poznavanje vlastitih korijena i tradicije te poštivanje kulture drugih naroda. Izvorni znanstveni doprinos ovog projekta temelji se na analizi i prezentaciji koncepta primarnog obrazovanja i obrazovanja na učiteljskim studijima slovenskih i hrvatskih škola o kulturnoj baštini. Na postojećim studijskim i nastavnim programima primarnog obrazovanja analizirati će se koncept kulturne baštine. Analiza studijskih i nastavnih programa će se temeljiti na metodi deskripcije, komparacije, analize i sinteze. Empirijsko istraživanje će se temeljiti na deskriptivnoj i kauzalnoj neeksperimentalnoj metodi empirijskog pedagoškog istraživanja. Ciljevi projekta su bilateralno poticanje očuvanja i vrednovanja kulturne baštine, uz jačanje identiteta, razvijanje znanja za očuvanje, revitalizaciju i predstavljanje kulturne baštine; povećavanje sinergijskih učinaka zajedničkom promocijom zajedničke kulturne baštine; jačanje međukulturne razmjene, mobilnosti znanstvenika, učitelja i studenta te prekogranične suradnje. Projekt je namijenjen osposobljavanju studenata i učitelja primarnog obrazovanja na području prepoznavanja, čuvanja i predstavljanja kulturne baštine slovenskog i hrvatskog odgojno–obrazovnog sustava. Formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja ciljane skupine će se osposobljavati za ostvarivanje ciljeva. Glavni cilj projekta je skrenuti pozornost na važnost kulture baštine i isticanje uloge kulturne baštine u razvoju kulturne svijesti učenika, studenta i učitelja primarnog obrazovanja na osnovnoj razini školovanja kroz različite odgojno obrazovne sustave. U važećim studijskim i nastavnim programima primarnog obrazovanja analizirati i utvrđivati će se: koja područja kulturne baštine su integrirana u studijske programe i nastavni plan i program; kako je kulturna baština integrirana u studijskom programu i nastavnom planu i programu primarnog obrazovanja; razina znanja o kulturnoj baštini u cjelini; izvori obrazovanja o kulturnoj baštini; odnos prema pojedinim segmentima kulturne baštine; načini pristupa poučavanja kulturne baštine; odnos prema učenju pojedinih segmenata kulturnog nasljeđa; mišljenje, stavovi i motivacija studenata i učitelja primarnog obrazovanja o važnosti poučavanja kulturne baštine; razlike u metodama poučavanja, načinu poučavanja i sadržajima koje poučavaju s obzirom na staž, dob i mjesto gdje rade (selo, grad), kao i postoje li razlike između studenata i učitelja Slovenije i Hrvatske u navedenom. U istraživanju će sudjelovati studenti od 1. do 5. godine primarnog obrazovanja i učitelji razredne nastave u gradskim, prigradskim i ruralnim osnovnim školama Slovenije i Hrvatske. Rezultati projekta dat će preporuke i prijedloge otklanjanja nedostataka na području očuvanja i vrednovanja kulturne baštine u osnovnoškolskim i visokoškolskim slovensko-hrvatskim obrazovnim sustavima. Predloženim projektom bi se podizala razina svijesti pojedinaca i zajednice o važnosti kulturne baštine i njenom održivom korištenju; povećala i produbila edukacija o njenoj važnosti; dao prijedlog uključivanja kolegija za njeno uvođenje u obrazovne programe visokoškolskih institucija; poboljšala kvaliteta i proširilo formalno i neformalno obrazovanje o njenoj važnosti, očuvanju i zaštiti.

Šifra projekta
BI-HR/16-17-014

Poziv
Program 3801 Ulaganje u znantveno-istraživačku djelatnost A767035 Europski znanstveni projketi i međunarodna suradnja konto 3299

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 Program 3801 (A767035) - Investment in research activities (Program 3801), European research projects and international cooperation (A767035)

Ukupan iznos financiranja projekta
15.058,00 HRK

Trajanje projekta
2016-01-01 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (15.058,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Edita Borić - nema - Voditelj projekta
Damir Matanović - nema - Suradnik
Vesna Kostović-Vranješ - nema - Suradnik
Ivan Balta - nema - Suradnik
Alena Letina - nema - Suradnik