Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct

Opis projekta
Temeljem provedenih anketa uočeno je da studentima po završetku školovanja nedostaju ključna praktična znanja. Prema anketi HKIG-a iz 2012. Odnos obrazovanja i prakse ovlaštenih inženjera, 48% ispitanika smatra da je dobilo puno teorijskog znanja na studiju, čak 70% smatra da je dobilo malo praktičnih iskustava i znanja, 67% smatra da u praksi koriste znanja stečena studiranjem vrlo malo, 68% smatra da HKIG treba utjecati na sadržaj stud. programa (SP) dipl. studija, 88% smatra da je mladom inženjeru potrebno zabrinjavajuće 3 god. i više za postizanje prihvatljive razine znanja za rad kao ovlašteni inž. Slični rezultati dobiveni su anketom iz 2015., projekt GrAFOS-a: Razvoj i primjena HKO-a u području visokog obrazovanja građ. inž. Poslodavci i studenti dali su najmanje ocjene pitanjima o praktičnim znanjima koje su dobili na studiju. Rješenje problema nedostatka praktičnih znanja leži u novim nastavnim metodama radeći na kompleksnim praktičnim zadacima kroz dulji vremenski period (2 semestra min.). Ova metoda zove se Projektna nastava (Project Based Learning – PBL) i predstavlja najmoderniji način nastave. Prema podacima WoSCC, do 2000. objavljeno je 15 radova o PBL-u, a danas iznosi 2358, citiranih 9701 puta što pokazuje ogroman interes akademske zajednice. Kroz PBL studenti se u malim grupama fokusiraju na rješenje praktičnog zadatka kroz kritičko razmišljanje, istraživanje, primjenu teorijskog znanja i donošenje odluka kroz suradnju. Projekt doprinosi: Strategiji Europa2020, prioritet: pametan rast-razvoj gospod. temeljen na znanju i inovaciji jer uključuje izradu Preporuke o potrebama poslodavaca i tržišta rada (Preporuka 1) i izmjenu informacija s ciljem boljeg utjecaja znanosti na gospodarski i održivi rast svih članica EU; Bolonjskoj deklaraciji, prioritet: povećanje konkurentnosti i kvalitete EU visokog obrazovanja u odnosu na ostale razvijene zemlje uvođenjem suvremenog SP-a i cilju promicanja mobilnosti nastavnika i studenata; Strategiji pametne specijalizacije, viziji RH prepoznate kao gospodarstvo temeljeno na znanju, poticanju kreativnosti i inovacija na svim razinama i cilju povećanja kapaciteta znanstvenoistraživačkog (ZI) sektora za provedbu vrhunskih istraživanja usklađenih s potrebama gospodarstva jer Projekt uvažava Preporuku 1 usklađenu s novim SP-om i cilju partnerski rad na rješavanju društvenih izazova jer uključuje partnere iz različitih sfera društva; Strategiji obrazovanja, zn. i tehnologije, cilj: stvaranje uvjeta za istraživanje i inovacije usmjerenih na izvrsnost u području zn., ind. vodstva i društvenih izazova i ubrzanju promjena u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (zn) i stvaranju konkurentnih sveučilišta putem modernog SP-a i umrežavanjem ZI aktivnosti na svjetskoj razini (live web stream); Strateškom programu zn. istraživanja GrAFOS-a, misija: doprinos društvu unapređivanjem znanja kroz obrazovanje studenata na svim razinama studija i provođenju zn. i teh. istraživanja u polju građevinarstva kroz stvaranje suvremenog SP-a te suradnju s obrazovnim ustanovama i stručnjacima putem partnerstva. Ciljne skupine: ISCED 1-4: 4 preddipl. studenta (odabir vrši studentski zbor od redovnih studenata 3. g. s prosjekom ocjena min. 3,5); 20 dipl. studenata (4x5, odabir će izvršiti SGFOS - isti uvjeti, a 2 grupe odabire stud. zbor, smjer nosive konstrukcije), 3 nenast. osoblja (1 laborant i 2 djelatnice iz ureda za studente, odabir laboranta - iskusan u provođenju lab. vježbi i terenskih ispitivanja; odabir admin. osobe - izravan rad sa studentima); ISCED 5-8: 35 nast. osoblja (nastavnici u zn.-nast. zvanju s područja teh. mehanike i nosivih konstrukcija i nastavnici s pratećih područja); 2 nenast. osoblja (1 str. suradnik u zn. sa znanjima iz informatike i programiranja i voditeljica ureda za studente s razinom znanja engl. min. A2, CEF), 4 studenta poslijedipl. studija (odabir od najuspješnijih studenata s min. položenih 6 ispita). Krajnji korisnici: šira javnost, poslodavci, nac. i internac. zn. zajednica. Koristi rezultata za ciljne skupine: ISCED1-4: doprinijeti poboljšanju kvalitete, relevantnosti i mogućnosti studiranja u RH za preddipl. i dipl. studente izradom suvremenog kurikuluma; promo-materijali/promidžbene mjere - doprinijeti popularnosti institucije, SP-u i privlačenju kvalitetnijih studenata; tečajevima stranog jezika unaprijediti će se znanje, unaprijeđena znanja o PBL-u predavanjima, Pilot program stjecanja praktičnih inž. znanja i osposobljenosti za rješavanje složenih inž. problema; ISCED 5-8: nast. osoblje - povećanje kompetencija za održavanje internac. nastave, stjecanje novih znanja, unaprjeđenje postojećih pristupa u nastavi: radionice o stručnom engl., predavanja o projektnoj nastavi, nova oprema, internac. promocija istraživanja i mobilnosti; nenast. osoblje - povećanje kompetencija i stjecanje znanja pomoću radionica/predavanja/novih IT sustava/mobilnosti, unaprjeđenje komunikacija sa stranim studentima i kompetencije za daljnje prijavljivanje projekata.

Akronim
InterStruct

Šifra projekta
UP.03.1.1.02.0028

Poziv
Internacionalizacija visokog obrazovanja - UP.03.1.1.02

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - European Social Fund

Ukupan iznos financiranja projekta
1.766.548,42 HRK

Trajanje projekta
2018-10-12 - 2021-10-12

Ustanova - uloga
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split - Partner (70.500,00 HRK)
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (28.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Damir Varevac - nema - Voditelj projekta
Boris Trogrlić - nema - Suradnik
Jure Radnić - nema - Suradnik
Tijana Borovac - nema - Suradnik
Maja Brust Nemet - nema - Suradnik
Nikola Grgić - nema - Suradnik
Hrvoje Draganić - nema - Suradnik
Ivana Šandrk Nukić - nema - Suradnik
Ivana Miličević - nema - Suradnik
Jurko Zovkić - nema - Suradnik
Marijana Hadzima-Nyarko - nema - Suradnik
Ivanka Netinger Grubeša - nema - Suradnik
Tihomir Dokšanović - nema - Suradnik
Damir Markulak - nema - Suradnik
Goran Gazić - nema - Suradnik
Tanja Kalman Šipoš - nema - Suradnik
Davorin Penava - nema - Suradnik
Mario Jeleč - nema - Suradnik
Danijela Rogina - nema - Administrator
Mirjana Bošnjak-Klečina - nema - Suradnik
Sanja Dimter - nema - Suradnik
Mensur Mulabdić - nema - Suradnik
Hrvoje Krstić - nema - Suradnik
Ivan Kraus - nema - Suradnik
Irena Ištoka Otković - nema - Suradnik
Filip Anić - nema - Suradnik
Adriana Cerovečki - nema - Suradnik
Kristina Strukar - nema - Suradnik
Ivan Radić - nema - Suradnik
Krešimir Pavelić - nema - Administrator
Damir Varevac - nema - Voditelj projekta